top of page

Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel

3Dárek.cz

se sídlem Šimáčkova 908/17, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 07639848

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304242

 

Kontaktní údaje:

adresa pro doručování: Šimáčkova 908/17, Holešovice, 170 00 Praha 7

telefonní číslo: 608 963 796

kontaktní e-mail: info@3darek.cz

II. Účel obchodních podmínek

Účelem těchto obchodních podmínek společnosti 3Dárek.cz, je v souladu s ustanoveními

zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravit vztahy mezi smluvními stranami kupní

smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost 3Dárek.cz, IČ:07639848, se sídlem,

Šimáčkova 908/17, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304242a na straně kupujícího, případně

zadavatele, je další právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení

spotřebitele.

Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá

smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího

se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, dále pak ustanoveními zákona č.

89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v případě, že je kupující spotřebitelem i

ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů.

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami

společnosti 3Dárek.cz a reklamačním řádem, a s těmito bez výhrad souhlasí.

 

Zadavatel vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

Je vlastníkem všech potřebných autorských práv a patřičných licencí pro výrobu určitých

druhů výrobků na zakázku.

III. Okamžik uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva na zboží nabízené v internetovém obchodě www.3Darek.cz vzniká

v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání

zboží, za toto se považuje i automatizovaný email nebo SMS shrnující objednávku

kupujícího. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do sedmi pracovních

dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně

alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto

návrhu ze strany kupujícího. Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání

objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy adresovaný prodávajícímu.

IV. Náklady na uzavření smlouvy

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro

uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb,

které kupující používá.

V. Objednávka zboží

Na stránkách www.3Darek.cz je k dispozici seznam výrobků s cenami s běžně dodávaným

zbožím. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V internetovém

obchodě (e-shopu) vybere zadavatel (zákazník) požadované zboží, řádně vyplní

objednávkový formulář a objednané zboží odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem

na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Potvrzení objednávky

dodavatelem je považováno za uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží si může zákazník ověřit

u jednotlivých položek zboží.

VI. Cena zboží

Na stránkách internetového obchodu www.3Darek.cz jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí

kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, které

vyplývají z aktuálního ceníku dopravy. V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob

nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době

objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou

cenou včetně DPH a dalšími poplatky.

VII. Odstoupení od smlouvy

V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na

dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a

kupující je v postavení spotřebitele, má tento právo od této smlouvy odstoupit bez udání

důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne

následujícího po dni

1. kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný

prodávajícím pro přepravu zboží) převezme zboží.

2. v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci

jedné objednávky a dodaného zvlášť je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující

nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro

přepravu zboží) převezme poslední dodávku zboží.

3. v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo

částí, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba*

(*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme

poslední položku nebo část zboží.

4. v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, je rozhodná

pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen

dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme první dodávku zboží.

5. v ostatních případech je rozhodnou dobou pro běh lhůty doba, kdy došlo k

uzavření kupní smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí

odstoupit od této smlouvy informovat prodávající společnost 3.Dárek.cz, IČ 07639848 se

sídlem Šimáčkova 908/17, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.3Darek.cz, info@3Darek.cz,

608 963 796, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu).

Využije-li kupující svého práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení

za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle společnost 3Dárek.cz, oznámení,

že od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí tomuto společnost 3Dárek.cz,

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o jeho

rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na

dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu

dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností

3Dárek.cz). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil

pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení §1831 odst. 1 OZ

zaslat nebo předat společnosti 3Dárek.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti

dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které

odstoupil. V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání

společnosti 3Dárek.cz, není tato povinna dle ustanovení §1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté

peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od

smlouvy nese kupující.

Zboží je kupující povinen zasílat na adresu společnosti 3Dárek.cz, IČ 07639848 se sídlem

Šimáčkova 908/17, Holešovice, 170 00 Praha 7. Zboží zde může kupující rovněž osobně

předat v pracovní dny PO – PÁ od 09:00 hodin do 16:00 hodin. Zboží by měl kupující vrátit

úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního

obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Podle ustanovení §1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty

zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat

s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Ustanovení §1837 OZ upravuje, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je tomu

například v případě smluv:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání spotřebitele

nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z

hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku

potvrdit a realizovat. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat

zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

VIII. Práva z vad dodaného zboží a záruční podmínky

Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího, tj. Společnost 3.Dárek.cz IČ 07639848 se

sídlem Šimáčkova 908/17, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.3Darek.cz, info@3Darek.cz,

608 963 796. Záruční podmínky a způsob reklamace je podrobně upraven v reklamačním

řádu společnosti 3Darek.cz. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena

v jednotlivých ustanoveních OZ.

Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí

nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,

které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na

povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se

věc tohoto druhu obvykle používá,

3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se

vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména

v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.

IX. Dodací a přepravní podmínky

Dodací lhůta

Zboží, které má společnost na skladě, se expeduje do 7 pracovních dnů od potvrzení

objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné

expedovat do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný

srovnatelný výrobek. V případě, že objednané zboží není skladem, je lhůta dodání

zpravidla delší, a to do 3-5 týdnů. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Dodání

Přepravce Česká pošta dodá "Balík do ruky", „Balík na poštu“ zpravidla do dvou pracovních

dnů po dni podání. Pokud nebude adresát zastižen, adresátovi zanechá písemnou výzvu

k vyzvednutí zásilky a zásilku uloží na poště.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je

zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen

zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a

nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude

zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo

od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát

zřetel a budou zamítnuty.

Osobní odběr

Zboží je zákazníkovi v prodejně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů

od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v sídle společnosti dodavatele

před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v sídle

společnosti dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní

ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Cena poštovného a balného

Objednané zboží posíláme v rámci České republiky Českou poštou (cca 65 Kč). Objednávky

nad 5 000 Kč mají po celé ČR dopravu zdarma. V rámci Slovenské republiky posíláme

objednané zboží přepravní službou PPL (230 Kč). V případě, že zadavatel (kupující) žádá

o způsob placení převodem na bankovní účet, je dodavatel povinen vystavit kupujícímu

na objednané zboží zálohový list, po jehož zaplacení je zákazníkovi zboží odesláno – již

bez dobírky.

Postup v případě nevyzvednutí zásilky

V případě nevyzvednutí zásilky zákazníkem bude v následující objednávce účtováno

poštovné dle aktuálního ceníku dopravy, kterou si zvolil v objednávce. Při opakovaném

nevyzvednutí zásilky bude účtováno 2x poštovné dle aktuálního ceníku a zásilka bude

odeslána pouze v případě zaplacení objednávky předem.

X. Evidence tržeb (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň

je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického

výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě či v

papírové podobě a to v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

XI. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Informace o ochraně osobních údajů naleznete v samostatném odkazu Osobní údaje.

XII. Cookies

Stránky 3Darek.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o souborech Cookie naleznete v Zásadách o ochraně

osobních údajů.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi společností

3Darek.cz, jako prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.3Darek.cz

Společnost 3Darek.cz, si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, kdy případnou

změnu vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.3Darek.cz.

 

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán

státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová

adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené

platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?

event=main.home.show&lng=CS.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2019.

bottom of page